Het onderwijs

OBS Delfshaven is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR. Binnen de school bieden we 2 vormen van onderwijs aan. Locatie Pieter de Hooch vindt zijn grondslag vanuit het principe adaptief onderwijs. Locatie Palet is een Daltonlocatie.

Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang: Zorgen voor optimale omstandigheden met betrekking tot de ontwikkelingskansen, schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Communicatie met ouders over de ontwikkeling van het kind is van essentieel belang.

Locatie Pieter de Hooch 
OBS Delfshaven streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen waarbij onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses en het niveau van de leerlingen is afgestemd.

We zorgen voor afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Locatie Palet
Op locatie Palet wordt lesgegeven volgens de principes van Dalton. Wij geven op deze locatie les vanuit de volgende 6 kernwaarden;

  • Eigenaarschap;
  • Samenwerken;
  • Zelfstandigheid;
  • Effectiviteit;
  • Reflectie;
  • Borging.

Door het geven van vrijheid in de keuze van taken maken we leerlingen mede verantwoordelijk voor het geen zij willen leren. Hierdoor worden zij eigenaar van hun leerproces. De leerkrachten geven het vertrouwen daarin aan de kinderen. Hoe kinderen hiermee om kunnen gaan, keuzes maken en plannen, wordt ze vanaf de kleuters geleerd en wordt steeds verder uitgebreid.

Samenwerken, de tweede kernwaarde, is gegrond op het idee dat iedereen in deze maatschappij met veel verschillende mensen moet kunnen werken en leven. In deze vorm van onderwijs leren de kinderen om oog te hebben voor elkaar, de onderlinge verschillen te respecteren en gebruik te maken van elkaars talenten.

De derde kernwaarde, zelfstandigheid, houdt in dat de leerlingen zelf hun taak kiezen. Daarbij wordt de keuzevrijheid steeds groter en gecompliceerder. Dit alles is steeds aangepast aan het niveau van het kind, samen met de leerkracht bekijkt hij/zij of het leerproces voldoende is. Zo nodig wordt het plan bijgesteld om het in goede banen te leiden.

De vierde kernwaarde, effectiviteit, houdt in dat het onderwijs gericht is op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Hierbij is de inzet van de kernwaarde dat de leerlingen de leerdoelen behaalt die past bij zijn ontwikkeling, dat de leerling leert om op een efficiënte en verantwoordelijke manier met zijn leertijd omgaat en effectief gebruikt maakt van de keuzemogelijkheden om doelen te bereiken.

De vijfde kernwaarde, reflectie, houdt in dat het onderwijs ook gericht is op het bewust maken van leerlingen over hun eigen gedrag en werkproces. Een kritische houding op eigen werk en gedrag is erg belangrijk om te werken aan zelfstandigheid en samenwerking.

De zesde kernwaarde, borging, is op schoolniveau erg belangrijk. Een Daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt in professionalisering, experimenteren in en reflecteren op de praktijk. Door middel van planmatige zelfreflectie borgt de school de kernwaarden van Daltononderwijs.

Terug